Ca nhạc

Quy hoạch nông thôn mới

Hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới
Từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí từ các nguồn vốn lồng ghép chương trình 134, 135, 30a, 30b, Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ở 9 huyện miền núi của tỉnh lên hơn 856 tỷ đồng ưu tiên cho 96 xã xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này các huyện đã đầu tư 32 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, kiên cố hóa 83 tuyến kênh mương phục vụ nước tưới cho 898ha lúa nước, 1

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập