Ca nhạc

Phụ lục người có công với cách mạng

 

DANH SÁCH MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

TT

 

Họ và tên

Thôn

GHI CHÚ

(Thân nhân)

1.   

A Rất Thị Ngóh

Kèng

A Lăng Với

2.   

Ta Rương Thị Ưởng

Brùa

Ra Pát Nhân

  

DANH SÁCH LIỆT SĨ

TT

Họ và tên

Thôn

Ghi chú

(Thân nhân)

1

A Lăng Lạc

Sông Voi

A Lăng Mư

2

Hồ Văn Bắc

Brùa

Ra Pát Bình

3

Hồ Hạnh

Ngật

A Lăng Tuấn

4

Ra Pát Nhớp

Brùa

Ra Pát Nhân

5

A Rất BLia

Clòo

HÔIH THỊ ALÓT

6

A Lăng Dung

La Đàng

A Lăng Er

7

A Lăng Bia

Kèng

A Lăng MLương

8

Jơ Đêl Bhéc

Brùa

Ra Pát Thị Gấm

9

J ơ Đêl Thị Dưa

Brùa

Ra Pát Thị Gấm

10

Bhnướch Gái

Zà Há

A Lăng Íc

   

DANH SÁCH THƯƠNG BINH

TT

Họ và tên

Thôn

Ghi chú

3.    

A Lăng Chương

Sông Voi

Đã mất

4.    

A Lăng Chốp

A Ram II

5.    

A Lăng Bình

A Ram I

6.    

A Lăng Ốh

La Đàng

7.    

A Vô Thắng

Kèng


DANH SÁCH  BỆNH BINH

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Hồ Tui

1938

Ngật

2

Bríu Thị Nhe

1932

Brùa

3

Ra Pát  Ngứp

1963

Brùa

4

Nguyễn Văn Châu

1947

Brùa

5

Zơ Râm Lừa

1946

Aram2

6

Nuyễn Xuân Vắt

1945

Kèng

7

Hôih Ghê

1943

Brùa

8

A Lăng Cứ

1950

Zà Há

9

BLing Nghĩa

1941

Brùa

10

ATing Thị Lằng

1952

Brùa

11

Thái Thị Hường

1952

Brùa

12

ARoai Nơơi

1944

Kèng

13

A Lăng Hải

1944

Ngật

14

A Lăng Thị Via

1935

Brùa

15

A Lăng Thị Đắt

1942

Kèng

16

Ra Pát Bhúch

1942

Brùa

17

Hồ Nhi

1923

Zà Há

18

A Lăng Mô

1940

La Đàng

19

Bhnướch Vơơi

1933

Brùa

20

Zơ Râm Thị Oi

1946

Clòo

21

Bríu Thị Vơơch

1948

Brùa

22

A Rất Thị Liệu

1947

Brùa

23

A Lăng Lâu

1953

Ngật

24

A Lăng Mư

1958

Sông Voi

25

Ra Pát Nhuáh

1940

Brùa

Đã chết

26

Zơ Râm Mêl

1936

Clòo

27

A Lăng Trường

1945

Brùa

28

Bơríu Thị Dêng

1945

Brùa

29

Ra Pát Nham

1947

Brùa

30

A  Râl Thị Hơơp

1949

Brùa

31

Ta Rương Thị Tư

1944

Brùa

32

A Lăng Thị Gió

1936

Phú Mưa

33

A Lăng Lóoh

1935

Ngật

34

Hồ Bhương

1935

Ngật

35

A Lăng Bhông

1929

Aram2

36

A Vô Thị Quảng

1945

Brùa

37

A Râl Thương

1949

Brùa

38

A Lăng Thị Lào

1949

Brùa

39

A Ral Khên

1941

Brùa

40

A Lăng Rươi

1938

Aram1

Trùng CĐHH

41

A Vô M Lơi

1951

Clòo

42

A Ral Thị Bheem

1945

Brùa

43

A Lăng Thị Cấp

1942

La Đàng

44

Ra Pát Thị Zứ

1948

Brùa

45

A Lăng Thị Dâng

1954

Brùa

46

Zơ Râm Bơới

1950

Kèng

47

A Lăng Đhôn

1955

Kèng

48

BLing Thị A Chôi

1947

Brùa

49

A Lăng Thị Cân

1951

Ngật

50

Bhnướch Thị Gú

1940

Aram1

51

A Lăng Thị Brác

1939

Aram1

52

A Lăng Thị Hé

1929

Aram1

53

A Lăng Thị Chiêu

1951

Aram1

54

A Rất Sách

1943

Aram1

55

A Lăng Thị Hay

1946

Aram2

56

Zơ Râm Gu

1940

Ngật

57

Ra Pát Bốn

1950

Brùa

58

Bhling Đia

1946

Brùa

59

ARâl Thị Thưn

1948

Brùa

60

A Lăng Lấy

1951

Ngật

61

A Lăng PLét

1942

Kèng

62

A Lăng Póoc

1932

Ngật

63

Zơ Râm Thị Gá

1930

Ngật

64

Đinh Thị Nghiêng

1943

Ngật

65

A Lăng Thị Giới

1948

Kèng

66

A Lăng Thị Cưnh

1945

Ngật

67

A Lăng Chăng

1938

Ngật

68

A Ting Trên

1955

Ngật

69

A Lăng Thị Briếr

1955

Ngật

70

Nguyễn Phi Trình

1950

Zà Há

71

ATing Thị GLít

1939

La Đàng

72

A Lăng Chríc

1941

Aram2

73

A Lăng Đơng

1949

Aram2

74

A Rất Ý

1943

Aram2

75

A Lăng Thị Uông

1945

Kèng

Đã chết

76

A Lăng Tin

1951

La Đàng

77

A Lăng Nhiếp

1951

La Đàng

78

A Lăng Thị Nhéo

1920

Aram2

79

A Lăng Hé

1950

Aram2

80

BLing Thị Vước

1957

Brùa

81

Hồ Thị Uôn

1953

Aram1

82

A Lăng Thị Đây

1940

Zà Há

83

A Lăng Vó

1950

Zà Há

84

ATing Bhrông

1954

Phú Mưa

85

Bhnướch Bam

1952

Phú Mưa

86

Bhnướch Thị Lưng

1935

Kèng

87

ATing Cúi

1954

La Đàng

88

A Lăng En

1954

La Đàng

89

A Lăng Thị Tria

1952

Kèng

90

A Rất Thị Tơơm

1940

Brùa

91

A Lăng Thị Mưu

1948

Zà Há

92

Zơ Râm Thị Vức

1954

Ngật

93

Bhnướch Đhơơi

1939

La Đàng

94

A Lăng Nưa

1954

La Đàng

95

A Lăng Thị Đầm

1945

La Đàng

96

Bhnướch Thị Ớơc

1953

Aram1

97

A Lăng Thị Bưa

1945

Kèng

98

Zơ Râm Thị Nhơih

1954

Aram2

99

A Lăng Thị Bin

1949

Aram2

100

A Lăng Hên

1947

Aram2

101

Zơ Râm Thị É

1952

La Đàng

102

A Rất Thị KLếu

1940

Brùa

103

Bhnướch Thị Lia

1955

Zà Há

104

Zơ Râm Thị Păng

1945

Phú Mưa

105

A Lăng Dươi

1939

Aram2

106

A Lăng Lứa

1954

Ngật

107

A Lăng Bay

1954

La Đàng

108

Zơ Râm Thị Dơơr

1948

La Đàng

109

A Lăng Chớt

1953

Zà Há

110

A Lăng Dá

1935

Zà Há

111

Đinh Mứa

1930

Ngật

112

Hoàng Thị Thia

1951

Kèng

113

A Lăng Túp

1950

Aram1

114

Bhnướch Thị Ai

1954

Aram1

115

A Lăng Thị Lớơc

1947

Aram2

116

A Lăng Íc

1951

Zà Há

117

Zơ Râm Tiết

1942

CLòo

118

A Lăng Đế

1930

Brùa

119

A Lăng Vũ

1939

Kèng

120

Za Pát Rút

1943

Brùa

121

A Lăng Đoàn

19

Brùa

Đã chết

122

A Lăng Thị Tiếu

19

Brùa

Đã chết


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Zơ Râm Thị Tlố

1936

La Đàng

2

A Lăng Nghích

1933

Kèng

3

A Lăng Thị Mát

1929

Aram2

4

A Lăng Mướp

1932

Ngật

5

A Lăng Thị Toor

1935

Brùa

6

A Lăng Rân

1940

Phú Mưa

7

A Lăng Lau

1940

Ngật

8

A Lăng Chô

1940

Phú Mưa

9

Ra Pát Thị Bhia

1923

Brùa

10

A Lăng Thị Lir

1927

Kèng

11

Ta Rương Thị El

1930

Brùa

12

Jơ Đêl Thị Avân

1927

Brùa

13

Bhnướch Pao

1939

Aram2

14

A Rất Thị Múi

1940

Brùa

15

A Lăng Bhói

1941

Aram2

16

Ta Rương Thị Lơi

1940

Brùa

17

Đinh Văn Ách

1930

Phú Mưa

18

Đinh Văn Rơ

1936

Ngật

19

A Lăng Tưu

1935

Kèng

20

A Lăng Adoong

1940

Aram2

21

A Lăng Chăng

1938

Zà Há

Đã chết

22

A Lăng Xía

1935

La Đàng

Đã chết

23

A Lăng Mlát

1930

Zà Há

24

Blinh Ooi

1932

Brùa

25

Y Thị Đhui

1938

Aram2

26

A Lăng Ría

1923

Ngật

27

A Lăng Thị Ngóc

1939

Clòo

28

A Lăng Thị Vươi

1920

Ngật

Đã chết

29

A Lăng Chương

1930

Sông Voi

Đã chết


DANH SÁCH BỊ TÙ ĐÀY

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Xuân Vắt

1945

Kèng


     

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯU TRÍ 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn

Ghi chú

Nam

Nữ

1

A Lăng Là

19

Ngật

2

A Lăng Poong

19

Kèng

3

A Lăng Chúc

Phú Mưa

4

A Ting Thị Đhớơch

19

La Đàng

5

A Lăng Nương

19

Kèng

6

A Lăng Thị Lâu

19

Ngật

7

A Rất Nết

19

Brùa

8

Hồ Rừng

19

Ngật

9

BLing Êl

19

Brùa

10

BLing Chrâu

19

Brùa

11

Ra Pát AChân

19

Brùa

12

Ra Pát Nhân

19

Brùa

13

ALăng Đoóch

19

Brùa

14

ALăng Tờng

19

La Đàng

15

Lê BLóc

19

Ngật

16

Bhnướch Khít

19

Ngật

17

A Lăng Chương

1930

Sông Voi

Đã chết

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập