Ca nhạc

Phụ lục Bí thư Đảng bộ xã qua các thời kỳ

DANH SÁCH

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ/ĐẢNG BỘ XÃ JƠ NGÂY

(1950 – 2015) 

TT

Họ và tên

Dân tộc

Thời gian giữ chức vụ Bí thư

Ghi chú

1

Trương Hề

Kinh

1950 – 1954;

1958 - 1965

2

Arâl Thơới (Conh Sinh)

Cơtu

1966 - 1968

3

Arâl Chơrơ

Cơtu

1969 - 1981

4

Alăng Chương

Cơtu

1981 - 1983

5

Zơrâm Bôi

Cơtu

1983 – 1987

6

Bhríu Danh

Cơtu

1987 – 1999

Năm 1999, tái lập xã

7

A Lăng Mư

Cơtu

8/1999 - 3/2008

8

Jơđêl Bốc

Cơtu

3/2008 - 6/2010

9

Bhnướch Lâm

Cơtu

6/2010 - nay

 

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập