Ca nhạc

Phụ lục Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 1976 - 1979[1] 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Arâl Chơrơ

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy

2

Bríu Rương

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Alăng Tri (Pri)

Đảng ủy viên

Chủ tịch UBND xã

4

Zơrâm Bhlam

Đảng ủy viên

5

Bríu Lương

Đảng ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA II, NHIỆM KỲ 1979 - 1982[2]

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Arâl Chơrơ

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Đến tháng 10/1981

2

Bríu Rương

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Alăng Chương

Ủy viên Ban Thường vụ

Bí thư Đảng ủy

(từ 10/1981)

4

Zơrâm Bôi

Đảng ủy viên

Chủ tịch UBND xã

(11/1981)

5

Zơrâm Bhlưa

Đảng ủy viên

6

Zơrâm Bhlam

Đảng ủy viên

7

Alăng Chốp

Đảng ủy viên

8

Zơrâm Thanh Cao

Đảng ủy viên

9

Bríu Lương

Đảng ủy viên


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA III, NHIỆM KỲ 1982 - 1986[3]

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Alăng Chương

Bí thư Đảng ủy

2

Bríu Rương

Phó Bí thư

Đảng ủy

Đến 1985

3

Zơrâm Bôi

Ủy viên Ban Thường vụ

Bí thư Đảng ủy

 (từ 8/1983)

4

Zơrâm Bhlam

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBND xã

5

Bríu Lương

Đảng ủy viên

6

Alăng Mức

Đảng ủy viên

7

Zơrâm Bhlưa

Đảng ủy viên

8

Bnướch Danh

Đảng ủy viên

9

Ra Pát Nhân

Đảng ủy viên

10

Alăng Tri

Đảng ủy viên

11

Zơrâm Thanh Cao

Đảng ủy viên

Phó Bí thư Đảng ủy

 (từ 1985)

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 1986 - 1989[4] 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Zơrâm Bôi

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Đặng Hồng Quang

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Chuyển công tác về huyện (11/1987)

3

Zơrâm Thanh Cao

Phó Bí thư

Đảng ủy

4

Alăng Chương

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBND xã

5

Rapat Nhân

Đảng ủy viên

Chủ tịch UBND xã (tháng 5/1987)

6

Nguyễn Ngọc Lân

Đảng ủy viên

7

Huỳnh Tấn Hoàng

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND xã

(tháng 5/1987)

8

Zơ Râm Bhlưa

Đảng ủy viên

9

Bríu Danh

Đảng ủy viên

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy

(từ 7/1987)

10

ZơĐêl Bốc

Đảng ủy viên

(từ 10/1987)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA V, NHIỆM KỲ 1989 - 1992

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Bríu Danh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch

HĐND xã

(tháng 11/1989)

2

Zơrâm Thanh Cao

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Rapát Nhân

Ủy viên Ban Thường vụ

- Chủ tịch

 UBND xã

- Phó Chủ tịch UBND xã

(tháng 1/1990)

4

Jơđêl Bốc

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND xã

5

Huỳnh Tấn Hoàng

Đảng ủy viên

6

Alăng Chốp

Đảng ủy viên

7

Zơrâm Blưa

Đảng ủy viên

9

Zơrâm Bôi

Đảng ủy viên

10

Alăng Chương

Đảng ủy viên

11

Ating Yên

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch

UBND xã

(tháng 1/1990)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 1992 - 1994[5] 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Bríu Danh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

(11/1994)

2

Jơđêl Bốc

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Ating Yên

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBND xã

4

Alăng Chương

Đảng ủy viên

5

Zơrâm Blưa

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND xã

(từ năm 1991)

6

Bling Bloó

Đảng ủy viên

7

Zơrâm Bôi

Đảng ủy viên

8

Alăng Mư

Đảng ủy viên

9

Zơrâm Thanh Cao

Đảng ủy viên

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 1994 - 1996[6]

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Bríu Danh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Zơrâm Bôi

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Jơđêl Bốc

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBND xã

4

Alăng Mư

Đảng ủy viên

5

Alăng Chương

Đảng ủy viên

6

Ating Yên

Đảng ủy viên

7

Bling Bloó

Đảng ủy viên

8

Bríu Prăm

Đảng ủy viên

9

Ating     Cao   Ting

Đảng ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 1996 - 2000[7]

 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Bríu Danh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Zơrâm Bôi

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Jơđêl Bốc

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBND xã

Chủ tịch UBND lâm thời xã Jơ Ngây (9/1999)

4

Arất Cường

Đảng ủy viên

5

Ating Yên

Đảng ủy viên

Chuyển về Đảng ủy Jơ Ngây (9/1999)

6

Alăng Mư

Đảng ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Jơ Ngây

(9/1999)

7

Alăng Chương

Đảng ủy viên

Chuyển về Đảng ủy Jơ Ngây (9/1999)

8

Bríu Thiện

Đảng ủy viên

9

Blig Bloó

Đảng ủy viên

10

Bnướch Quý

Đảng ủy viên

11

Zơ râm Tiến Dũng

Đảng ủy viên

Chuyển về Đảng ủy Jơ Ngây (9/1999)

CHI ỦY CHI BỘ XÃ LÂM THỜI[8]

  

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

A Lăng Mư

Bí thư

Chủ tịch HĐND xã

(12/1999)

Trước khi về làm Bí thư Đảng ủy xã Jơ Ngây, đồng chí là Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn (cũ)

2

Jơ Đêl Bốc

Ủy viên

Chủ tịch UBND xã Jơ Ngây

3

A Ting Yên

Ủy viên

Phó Chủ tịch

HĐND xã

(12/1999)

4

A Lăng Chương

Ủy viên

5

ZơRâm Tiến Dũng

Ủy viên

Sau đó, đồng chí đau mất

6

ZơRâm Thanh Cao

Phó Bí thư

Bố sung tháng 12 năm 1999

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2000 - 2005

  

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

A Lăng Mư

Bí thư

2

ZơRâm Thanh Cao

Phó Bí thư

3

JơĐêl Bốc

Đảng ủy viên

Chủ tịch UBND xã

4

CLâu Dân

Đảng ủy viên

5

Bhnướch Lâm

Đảng ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2005 - 2010

 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

A Lăng Mư

Bí thư

Nghỉ hưu

(2/2008)

2

BhNướch Lâm

Phó Bí thư

Chủ nhiệm UBKT

3

JơĐêl Bốc

- Phó Bí thư

- Bí thư

( 2/2008)

Chủ tịch

UBND xã

Huyện ủy viên

(9/2005)

4

Huỳnh Ngọc Thanh

-Đảng ủy viên;

- Phó Bí thư

( 2/2008)

-Phó Chủ tịch UBND xã

- Chủ tịch UBND xã

(3/2008)

5

Cơ Lâu Dân

Đảng ủy viên

6

 Pơ Loong Niêm

Đảng ủy viên

7

ALăng MLương

Đảng ủy viên

8

Zơ Râm Thị Nhớih

Đảng ủy viên

9

Bhnướch Mướt

Đảng ủy viên

10

Zơ Râm Lang

Đảng ủy viên

(5/2008)

Phó Chủ tịch UBND xã từ tháng 3 năm 2008

11

Zơ Râm  Thị Nép

Đảng ủy viên

(5/2008)

Phó Chủ tịch HĐND xã (2007)

12

RaPát ABơn

Đảng ủy viên

(5/2008)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

JơĐêl Bốc

Bí thư

Chuyển công tác

(tháng 6/2010)

2

Bhnướch Lâm

Phó Bí thư

(tháng 3/2010)

Bí thư

(Tháng 6 năm 2010)

Chủ tịch HĐND xã

(Tháng 5 năm 2011)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

(tháng 3/2010)

3

Huỳnh Ngọc Thanh

Chủ tịch UBND xã

Phó Bí thư

(Tháng 6 năm 2010)

4

Zơ Râm Thị Nép

- Đảng ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND xã

(tháng 3/2007)

- Phó Bí thư

(tháng 1 năm 2013)

Phó Chủ tịch UBND xã

(Tháng 7 năm 2010)

Chủ tịch UBND xã

(Tháng 01 năm 2013)

5

Zơ Râm Lang

Đảng ủy viên

Phó Bí thư

((Tháng 6 năm 2010)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6

Pơ Loong Niêm

Đảng ủy viên

Trưởng Công an xã

Phó Chủ tịch HĐND xã

(Tháng 5 năm 2011)

7

A Lăng Thị Ý

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

8

Nguyễn Thị Hải

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN xã

9

Bhnướch Mướt

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

Nghỉ công tác

(2012)

10

CLâu Dân

Đảng ủy viên

Xã Đội trưởng

11

Ra Pát A Bơn

Đảng ủy viên

Tư pháp-Hộ Tịch

12

A Lăng Thiên

Đảng ủy viên

(01/2013)

Phó Cbủ tịch UBND xã

13

A Lăng Ánh

Đảng ủy viên

(2012)

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

14

A Lăng Minh

Đảng ủy viên

(2012)

 

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bầu

Chức vụ bổ sung

Ghi chú

1

Bhnướch Lâm

Bí thư

2

ZơRâm Lang

Phó Bí thư

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3

ZơRâm Thị Nép

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

 

4

Pơ Loong Niêm

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

5

A Lăng Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND xã

 

6

Nguyễn Thị Hải

Đảng ủy viên

Chủ tịch Hội LHPNVN xã

 

7

Ra Pát Abơn

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

8

A Lăng Ánh

Đảng ủy viên

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

 

9

Ra Pát Abưa

Đảng ủy viên

Trưởng Công an xã

 

10

A Lăng Oi

Đảng ủy viên

Xã đội trưởng

 

11

Jơ Đêl Thị Bé

Đảng ủy viên

Văn hóa-Thông tin

 

12

Bnướch Biết

Đảng ủy viên

Văn phòng Đảng ủy

 

13

ATing Bi

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

14

A Lăng Ty

Đảng ủy viên

Phó Trạm y tế xã

 

15

Lê Văn Trung

Đảng ủy viên

Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Lê Văn Tám

 

 [1] Do Đại hội Đảng bộ tháng 7 năm 1976 bầu

[2] Do Đại hội Đảng bộ tháng 4 năm 1979 bầu

[3] Do Đại hội Đảng bộ tháng 8 năm 1982 bầu

[4] Do Đại hội Đảng bộ tháng 5 năm 1986 bầu

[5] Do Đại hội Đảng bộ tháng 6 năm 1992 bầu

[6] Do Đại hội Đảng bộ tháng 8 năm 1994 bầu

[7] Do Đại hội Đảng bộ tháng 1 năm 1996 bầu

[8] Do Ban Thường vụ Huyện ủy Hiên chỉ định khi thành lập xã

Bản quyền UBND Xã Jơ Ngây huyện Đông Giang.
Địa chỉ: Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 ............
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập